علی کریمی زاده

مدیر عامل مجموعه آرشیدا

00 68 559 912 98+

ceo@arshida.holdings

 

لیدا کدیور

مدیر ارتباط با مشتری مجموعه آرشیدا

47 77 403 992 98+

58 77 403 992 98+

11 35 795 993 98+

 

عسل تاجیک

مدیر واحد محتوا و سایت مجموعه آرشیدا

90 01 180 910 98+

scd@arshida.holdings

 

گلریز طهرانچی

مدیر فروش فروشگاه اینترنتی مجموعه آرشیدا

67 48 909 912 98+

csmchemic@arshida.holdings

csmteb@arshida.holdings

 

مریم عابدینی

مدیر فروش واحد تبلیغات مجموعه آرشیدا

41 25 909 912 98+

csmagahiruz@arshida.holdings

csmirwebs@arshida.holdings

 

ارسال پیام

با ما در ارتباط باشید